Kontext organizace a politika kvality

Kontext organizace a politika kvality

Firma PRIKNER je od roku 2001 držitelem certifikátu jakosti TUV MANAGEMENT SERVICE podle normy ISO 9001:2008.
Současný certifikát je platný do 28.04.2025.

Certifikáty kvality

Politika kvality je základním dokumentem systému managementu kvality společnosti. Vedení firmy Prikner stanovuje politiku kvality jako součást strategie a řízeného rozvoje firmy.  Dlouhodobou vizí, ze které vycházejí jednotlivé kroky, požadavky a dílčí cíle, je pevná pozice na vrcholu v oboru tepelného zpracování. Základem úspěchu jsou specifické znalosti a dovednosti v tepelném zpracování takové, aby firma byla špičkou ve svém oboru. Základním předpokladem je nedovolit ustrnutí na nedostatečné odborné úrovni. To s sebou přináší nepřetržité sledování trendů vývoje v oboru tepelného zpracování. Vedení společnosti dbá o neustálé zvyšování kvality dodávaných služeb s cílem trvalého uspokojování požadavků stávajících i nových zákazníků. Monitorujeme a analyzujeme spokojenost zákazníků a výsledky analýz uplatňujeme ve své činnosti k zlepšování spokojenosti zákazníka. Všechny své činnosti provádíme v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy. Zaměstnanci jsou základem organizace,  společnost motivuje zaměstnance k neustálému zvyšování kvalifikace, výkonnosti a kvality jejich práce. Zaměstnanci znají svá práva a povinnosti. Vedení vytváří interní prostředí, v němž se mohou pracovníci zapojit při dosahování cílů kvality. Každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za kvalitu své práce. Jsme si vědomi důležitosti našich dodavatelů, proto pravidelně hodnotíme a vybíráme dodavatele, které jsou schopni plnit naše požadavky. Spokojenost zaměstnanců, kredit u správních orgánů, vysoká úroveň v péči o životní prostředí jsou prvotními předpoklady, aby se firma pozitivně podílela na regionálním rozvoji. Při náročném hodnocení vlastní práce dáváme nové impulsy k trvalému rozvoji kvality, v tomto úsilí nelze nikdy polevit, ani v obdobích zvýšené poptávky, prudkého růstu nebo zdánlivě uspokojivého ekonomického zajištění.

Ing. Marcela Kuřová (představitel managementu kvality)
Ing. Otakar Prikner (majitel firmy)

Kontext organizace

Ve všech našich činnostech je klíčovou otázkou kvalita prováděných prací a ochrana životního prostředí

za současného dodržení zásad bezpečnosti práce.

Při naší práci se trvale snažíme:

 • uspokojovat potřeby všech zájmových skupin (zákazník - vlastník - vedení - zaměstnanec - společnost)
 • zlepšovat vztahy se zákazníky i dodavateli udržováním lepší komunikace
 • zvyšovat obchodní aktivity lepší podporou prodeje našich služeb
 • zlepšovat interní procesy s důrazem na měřitelnost výsledků
 • zvyšovat kvalitu a efektivitu práce
 • snižovat vliv na životní prostředí s důrazem na prevenci
 • zvyšovat bezpečnost práce a předcházet pracovním úrazům

Jsme významným dodavatelem tepelného zpracování pro zákazníky z celé České republiky. Nabízíme a

chceme i v budoucnu nabízet zákazníkům služby s vysokou kvalitou.

Vedení společnosti si uvědomujeme rostoucí požadavky zákazníků na dodávky tepelného

zpracování v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Pro

naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je

vyhlášená tato

Politika kvality,

která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci

 • budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • dodávat objednané služby v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě

Dodavatelé

 • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • provádět transparentní výběrová řízení

Zaměstnanci

 • podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
 • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům a nákaze infekcí COVID-19

Technologie a infrastruktura

 • aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci

Okolní prostředí

 • aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti
 • snižovat rizika poškození okolního životního prostředí

Vedení společnosti se zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady
 • plnit požadavky zákonů a právních předpisů
 • dodržovat zásady společenské odpovědnosti
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality
 • k přijímání opatření minimalizujících riziko nákazy zaměstnanců infekcí COVID-19.

V Martínkovicích, dne 6.4.2021

Ing.Petra Priknerová

jednatelka