Metalografická laboratoř

Spektrální analýza chemického složení oceli

Umožňuje určit jakost zpracovávaného materiálu stanovením přesného obsahu jednotlivých chemických prvků. Se znalostí jakosti oceli lze velmi dobře předcházet nezamýšlenému použití a velkým ekonomickým ztrátám.

Výstup pro zákazníka: Protokol o chemickém složení se stanovením jakosti materiálu.

Měření mikrotvrdosti, zpracování křivek o průběhu tvrdosti ve vrstvách

Měří tvrdost metodou podle Vickerse se zatížením od 0,01 kg do 1 kg. Umožňuje měření hloubky vrstvy po chemicko-tepelném zpracování, nebo jednotlivá měření v udaném místě vzorku.

Výstup pro zákazníka: Protokol o měření tvrdosti.

Optická metalografie

Světelný mikroskop OLYMPUS s digitalizací obrazu a následným zpracováním speciálním software umožňuje v oblasti makrostruktury ocelí posouzení chemické a strukturní nehomogenity, detekci závažných nedostatků hutního a následného zpracování, v oblasti mikrostruktury oceli umožňuje studium vzniku a vývoje trhlin, strukturní analýzu zrn, posouzení technologie tepelného zpracování a jeho kvalitu, stanovení mikrostruktury po chemicko- tepelném zpracování, hodnocení grafitu.

Výstup pro zákazníka: Zpráva metalografické laboratoře včetně zhotovených fotografií.

zobrazení pdf