Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a technické podmínky firmy PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o.:

Rozsah platnosti

1.1     Tyto VOTP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi firmou PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. (dále jen zhotovitel) a objednatelem podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku.      

1.2    Tyto VOTP se vztahují na všechny služby prováděné zhotovitelem, vyjímky musí být písemně potvrzeny.

Vznik smlouvy a všeobecné podmínky

2.1     Objednatel předkládá návrh na uzavření smlouvy o dílo zpravidla formou objednávky, ve které vyjádří požadavky na provedení díla. Zhotovitel přezkoumá  splnitelnost smlouvy a  informuje objednatele v případě oprávněných pochybností týkajících se úspěšného tepelného zpracování.

2.2     Není-li stanoveno jinak, převzetím zboží k provedení díla je potvrzen smluvní vztah. Od tohoto okamžiku začínají plynout termínové lhůty k provedení díla. Zhotovitel si vyhrazuje plnit závazky ze vyplývající smlouvy  do 5 pracovních dní + technologický čas na zpracování zakázky, není-li dohodnuto jinak (viz. též bod 5).

2.3     Smlouva o dílo (objednávka) má vždy písemnou formu, ve které jsou uvedeny alespoň tyto náležitosti : množství kusů a jejich identifikace , jakost materiálu, přesné požadavky na tepelné zpracování. Objednatel se může odvolat na technickou dokumentaci, která však musí být přílohou této smlouvy.

2.4     Cenové nabídky zhotovitele jsou nezávazné, pokud nebyly písemně potvrzeny oběma smluvními stranami. Pokud se při dodávce zboží vyskytnou důvody pro podstatnou změnu nákladů, je zhotovitel oprávněn požadovat přiměřené přizpůsobení ceny.

2.5     Za aktualizaci technické dokumentace uložené dlouhodobě u zhotovitele odpovídá objednatel.  Nese tak následky plynoucí z  neprovedených změn.

2.6      Pokud dokumentace objednatele nestanoví postup tepelného zpracování, zvolí zhotovitel podle svých odborných znalostí a zkušeností takový postup tepelného zpracování, který považuje za optimální.

2.7     Zhotovitel neprovádí vstupní kontrolu jakosti materiálu a nenese odpovědnost za jeho kvalitu.

2.8      Měření tvrdosti se provádí podle platných norem ČSN. Metodu a plochu pro měření stanoví zhotovitel dle svých odborných znalostí. Pokud má objednatel specifické požadavky na měření tvrdosti, je  povinen tyto uvést ve smlouvě o dílo.

2.9     Ověřování hloubek chemicko – tepelného zpracování se provádí podle platných ČSN nebo DIN norem. Odchylné požadavky je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem předem a uvést ve smlouvě o dílo nebo technické výkresové dokumentaci.

2.10    Pokud objednatel vyžaduje ověření hloubky chemicko – tepelného zpracování, je povinen dodat zhotoviteli referenční vzorky materiálu nebo dát souhlas se zničením součásti za účelem ověřování hloubky chemicko – tepelného zpracování. V ostatních případech nebude zhotovitelem vydán protokol metalografické laboratoře o ověření hloubky chemicko – tepelného zpracování.

2.10    Požaduje – li objednatel další způsob kontroly kvality tepelného zpracování, musí být tento požadavek uveden ve smlouvě o dílo nebo v technické dokumentaci a vzájemně odsouhlasen.

Přejímka zboží

3.1      Předáním zboží ke zpracování a jeho převzetím zhotovitelem se naplňuje vznik smlouvy.

3.2     Objednatel je povinen předat zboží zbavené špon, mastnot a zjevných nečistot (s vyjímkou antikorozní ochrany v předem dojednaných případech).  Tytéž zásady platí i pro transportní obaly. Nesplnění této povinnosti je buď důvodem k odmítnutí převzetí zboží zhotovitelem anebo opravňuje zhotovitele účtovat odmašťovací a čistící úkony objednateli.

3.3     Objednatel předává zboží v množství, které deklaruje v objednávce. Zhotovitel není povinen toto množství kontrolovat při převzetí zboží ke zpracování. Zjistí-li však v průběhu zpracování, že množství zboží deklarované v objednávce nesouhlasí v toleranci ± 2 %, provede sám opravu počtu kusů v příslušných dokladech a dokumentaci. Je-li tato tolerance překročena, zhotovitel  neprodleně vyrozumí objednatele a dále postupují ve shodě.

Dodání zboží

4.1     Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla nesoulad v technických otázkách zaviněný na straně objednatele (např. neshoda v jakosti materiálu), dodací lhůta neplyne do doby vyjasnění těchto neshod.

4.2     Využije –li objednatel k přepravě svozovou službu zhotovitele, je povinen zajistit, aby díly byly uloženy a zajištěny v takovém obalu a takovým způsobem, který zabrání jejich poškození během přepravy, jakož i poškození vozidla. Zboží balené nevyhovujícím způsobem je pracovník zhotovitele oprávněn nepřevzít k přepravě.

4.3     Dokladem o převzetí díla objednatelem je dodací list a protokol o kvalitě, pokud není dohodnuto jinak.

Platební podmínky

5.1     Není – li stanoveno jinak, ke vzniku práva účtovat kupní cenu dochází dnem, kdy byly prokazatelně dokončeny práce na díle.

5.2     Objednatel je povinen uhradit kupní cenu na účet zhotovitele, není-li stanoveno jinak, ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury

5.3     V případě prodlení platby je zhotovitel oprávněn účtovat penále ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení  +  náklady spojené s vymáháním pohledávky.

5.4     Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat úhradu za provedené dílo v místě převzetí v hotovosti, zejména v případech, kdy objednatel opakovaně neplní své závazky vyplývající ze smluvního vztahu.

5.5     V případě neúspěšného tepelného zpracování, na kterém zhotovitel nenese vinu (nesprávné požadavky objednatele, skryté vady jakosti materiálu, atp.), je objednatel povinen uhradit cenu za toto tepelné zpracování. Potřebné dodatečné tepelné zpracování bude rovněž fakturováno.

Kontrola, záruční podmínky, odpovědnost za vady

6.1     Zpracované zboží je zhotovitelem před expedicí kontrolováno. Není – li dohodnuto jinak, provede zhotovitel kontrolu v souladu s požadavky objednatele a v rozsahu podle statistického průměru, který stanoví příslušné ČSN.

6.2     Není – li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, ručí zhotovitel za hodnoty tvrdosti v toleranci ± 1 HRc.

6.3 Není-li ve smlouvě o dílo nebo technickém výkrese objednatele stanoveno jinak, garantuje zhotovitel chemicko-tepelné zpracování s mezními úchylkami podle ČSN ISO 15787, tab. A.6, A.7, A.9, A.10.

6.4     Objednatel je oprávněn v případě, že zjistil vady nebo neshodu na převzatém díle, uplatnit reklamaci.

6.5     Zhotovitel zahájí reklamační řízení s objednatelem  pouze v případě, že na reklamovaných dílech nebyly započaty žádné další operace. Objednatel musí umožnit zhotoviteli reklamované díly prohlédnout, změřit, případně provést další zkoušky, v opačném případě zhotovitel reklamaci neuzná.

6.6     Zhotovitel přezkoumá reklamaci ve shodě s příslušnými zákonnými předpisy a normami a dále postupuje podle zjištěných výsledků .

6.7     Zhotoviteli musí být umožněno vykonat nápravu případné chyby při tepelném zpracování, a to  v přiměřené lhůtě po dohodě s objednatelem.

6.8     Zhotovitel neručí za vady v materiálu, které mají původ v hutním zpracování a  projeví se  při tepelném zpracování, ani za vady vzniklé nevhodnou technologií výroby.

6.9     Reklamaci je nutno uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy

7.1     Obě smluvní strany jsou oprávněny od uzavřené smlouvy odstoupit, avšak jen do doby než bude na díle započato.

7.2     Odstoupí – li objednatel od smlouvy v době, kdy bylo dílo započato, zavazuje se uhradit zhotoviteli prokázané náklady. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel má právo do doby úhrady  vynaložených nákladů zadržet  materiál předaný k úpravě.